Katedra Geomatyki

Habilitacja dr inż. Pawła Hanusa

6 marca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania Panu dr inż. Pawłowi Hanusowi stopnia doktora habilitowanego. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony w nowym trybie. Stopień został nadany na podstawie cyklu publikacji nt. optymalizacji wyznaczania granic nieruchomości dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda