Katedra Geomatyki

Habilitacja dr inż. Jacka Kudrysa

27 września 2012 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Jacka Kudrysa. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Doktorowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa, geodezja satelitarna.
Autoreferat rozprawy habilitacyjnej nosi tytuł Monitorowanie zjawisk geodynamicznych za pomocą systemów GNSS oraz pomiarów astrometrycznych.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda